oblasti_radia.jpg

Harmonizace telematických systémů na městském okruhu a radiálách v souvislosti s novými stavbami

V současné době dochází k výstavbě severní části městského okruhu (MO), tunelového komplexu Blanka. Tento systém tunelů naváže na stávající západní část okruhu tvořenou Strahovským tunelem, Mrázovkou a Zlíchovem. Realizace těchto nových staveb vyvolává požadavky na harmonizaci stávajících telematických systémů (informační a naváděcí systém, řízení dopravy, apod.) tak, aby byly řidičům poskytovány stejné služby na městském okruhu i radiálních komunikacích města. Paralelně s touto potřebou bude nutné řešit i zvýšené nároky na přepravní vztahy a tím i řešit nový systém řízení.

Základní fyzické uspořádání

Tunelový komplex Blanka bude vybaven celou řadou telematických systémů (řízení dopravy, navádění a informování, apod), které budou mít dopad na širokou dopravní oblast na MO a zejména radiálních komunikacích.

Nezbytná bude harmonizace stávajících a výstavba nových telematických systémů, které budou přímo i nepřímo ovlivňovány stavy tunelového komplexu. Jedná se zejména o proměnná informační značení a liniové řízení dopravy. Tento systém se vyznačuje regulací dopravního toku na významných komunikacích města s cílem zkapacitnění a harmonizace dopravního proudu.

Hlavními přínosy tohoto systému jsou harmonizace a stabilizace dopravního proudu, čímž se významně zvyšuje primární bezpečnost dopravy. Stabilizace dopravního proudu je založena na omezování rychlosti vozidel a harmonizaci skladby dopravního proudu. Tím, že vozidla jedou nižší rychlostí, snižují se vzájemné odstupy a významně se zvyšuje propustnost komunikace. Ta je nejvyšší při rychlostech okolo 60 km/h. Primární zvýšení bezpečnosti se docílí dále harmonizací dopravního toku, která se docílí zákazem předjíždění pro nákladní vozidla. Kromě toho se zvyšuje i tzv. sekundární bezpečnost a to tím, že se využívají proměnné dopravní značky (výstražné) upozorňující řidiče na potenciální nebezpečí.

Dílčí úkoly

Pro realizaci těchto zásad bude řešeno:

  • Úprava a doplnění stávajících informačních a naváděcích systémů

Parametry oblasti

Název parametru Měrná jednotka 2006 2012
Systém harmonizace vybraných telematických systémů na MO a radiálách (počet lokalit) ks 0 8

Cíle a přínos

Cílem liniového řízení je zejména harmonizace a stabilizace dopravního proudu, čímž se významně zvyšuje bezpečnost. Stabilizace dopravního proudu je založena na omezování rychlosti vozidel. Tím, že vozidla jedou menší rychlostí, snižují se vzájemné odstupy a významně se zvyšuje propustnost komunikace. Ta je nejvyšší při rychlostech 70–80 km/hod. Kapacita komunikace se zvyšuje cca o 15 %. Kombinací značek o nejvyšší povolené rychlosti a výstražných značek doplněných textovou informací, dochází ke zvýšení bezpečnosti a snížení nehodovosti. Německé studie hovoří až o 35% snížení nehodovosti eliminací tzv. „Stop and Go“ vlny způsobené velkými změnami rychlosti.