oblasti_doprava.jpg

Poskytování dopravních informací

V současné době je provozováno navádění vozidel v případě problémů v tunelech Městského okruhu v návaznosti na přilehlé SSZ.

Základní fyzické uspořádání

Řízení dopravy naváděním se uskutečňuje pomocí zařízení pro provozní informace (dále ZPI) v kombinaci s proměnnými dopravními značkami a dalšími opatřeními, jako jsou úpravy režimů SSZ na objízdné trase. Značky mají charakter informací o dopravních a provozních situacích, včetně varovných dopravních značek.

Typické aplikace jsou:

  • uzávěra tunelu, pro kterou je předem připravena objízdná,
  • informace v případě dopravních omezení,
  • informování o stupních dopravy.

Fyzicky se využívá stejných zařízení a stejného komunikačního prostředí jako u subsystému řízení a monitorování informačních tabulí.

Parametry oblasti

Název parametru Měrná jednotka 2006 2012
Počet zařízení pro provozní informace (zařízení ZPI nebo PDZ nebo kombinované svislé značky s proměnnými symboly) ks 0 73

Přesná specifikace typů a počtů zařízení bude předmětem technických podmínek přiložených k zadávací dokumentaci projektu.

Cíle a přínos

Cílem informačního systému je předcházení nebezpečných situací a umožnění řidiči pohodlně a včas se rozhodnout na základě informací o stavu dopravy na komunikaci. Hlavní informace by měly být zaměřeny na dopravní omezení, kongesce, náledí a doporučení objízdných tras. Provoz systému značnou měrou přispívá ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na velmi zatížených dopravních tepnách ve velkých městech a na příjezdových komunikacích.

Pro informační systém, který má efektivněji působit na dopravní proud, se využívají zařízení pro provozní informace (ZPI). ZPI jsou nedílnou součástí vyšších forem řízení, které tvoří DIC Praha s automatickým, poloautomatickým či manuálním ovládáním příslušných ZPI operátorem na základě vyhodnocení stavu dopravy v příslušných dopravních úsecích. Využívají se informace ze systémů kamerového dohledu nebo data z jiných subsystémů řízení města, jako jsou dopravní ústředny nebo řídicí systémy tunelů, automatická vazba na dopravní detektory v síti apod. Dalšími přednostmi ZPI je možnost zpětného hlášení na řídicí ústřednu o stavu zařízení a nízká spotřeba elektrické energie.

Použitím informačního a naváděcího systému dochází k významnému rozdělení vozidel v poměru ke kapacitě komunikací a vyváženého poměru v rovnoměrném zatížení komunikací, kdy postačuje 14% řidičů, aby akceptovalo alternativní trasu. Informace o stavu komunikace či nehodách, kongescích apod. snižuje nehodovost až o 25% a snižuje významně zdržení vozidel.