oblasti_dopr_riz_ustr.jpg

Řízení a monitorování dopravy v tunelech

V současné době jsou Strahovský tunel, Těšnovský tunel, tunel Letná, Zlíchov, Radlická a tunel Mrázovka řízeny z tunelového dispečerského pracoviště na HDŘÚ a technologicky z dispečerského pracoviště na Strahově, které bylo zprovozněno již v roce 1997 a rozšířeno v roce 2009. Z tohoto pracoviště bude po dokončení řízen i komplex tunelů Blanka.

Tunely a úseky volných komunikací Městského okruhu budou řešeny jako jednotný telematický systém plně integrovaný do celoměstského dopravního systému. Integrací se rozumí integrace z hlediska dopravy i bezpečnosti. Platí zásada, že vlastní řízení vozidel změnou rychlosti nebo změnou směru se bude odehrávat mimo tunely a v tunelech se zabezpečí co nejplynulejší průjezd.

Tunelový systém řídí i dopravní značky a zařízení v jeho nejbližším okolí a z hlediska bezpečnosti je přímo kabelově propojen se světelnou signalizací na vjezdu a výjezdu tunelu. Regulace na vjezdu na MO a reakce na dopravní problémy na okruhu se realizuje prostřednictvím příslušných oblastních ústředen řídících SSZ v oblasti, kde tunel leží.

 

Základní fyzické uspořádání

Tunelové dílo se dělí na stavební a technologickou část. Fyzická architektura rozeznává tři hlavní celky:

  • Dopravní systém: ten zajišťuje kompletní dopravní funkce a je úzce vázán na další systémy řízení města či řízení pozemních komunikací,
  • Technická zařízení: zabezpečující funkčnost tunelu: systémy ventilace, napájení, osvětlení atd.; zabezpečují přijatelné podmínky nejenom pro uživatele tunelu, ale i pro širší okolí tunelu.

Parametry oblasti

Název parametru Měrná jednotka 2006 2012
Rozšíření funkcionality řízení a monitorování dopravy v tunelech ks 0 1

Cíle a přínos

Cílem obnovy řídicího systému Strahovského automobilového tunelu je provedení celkové rekonstrukce systému tak, aby v době uvedení souboru staveb tunelu Blanka do provozu odpovídala jeho technická a bezpečnostní úroveň stavu nově budovaných tunelů.

V rámci obnovy řídicího systému Strahovského tunelu bude provedena komplexní obměna systému řízení v úrovni programovatelných logických automatů. Bude také rozšířeno množství sledovaných signálů (monitorování vzduchotechniky, sledování požární ventilace, energetických zařízení a čerpacích zařízení podzemní vody). Dispečink tak bude moci operativněji zasahovat v případě poruch.

V průběhu rekonstrukce řídicího systému Strahovského tunelu byl projekt doplněn o tato technologická opatření:

  • Náhrada stanic ochranného systému výkonnějšími modely
  • Doplnění tunelového trenažéru o programové vybavení tunelů městského okruhu s vazbou na strahovský automobilový tunel
  • Doplnění indikace nebezpečných nákladů na tunely vnitřního městského okruhu
  • Zařízení pro poskytování informací před Strahovským automobilovým tunelem.