oblasti_doprava.jpg

Dopravní informace

Parametry oblasti

Název parametru Měrná jednotka 2006 2011
Počet prvků strategických detektorů a strategických úsekových dopravních detektorů ks 0 131

Tato oblast podprogramu zahrnuje následující podskupiny:

Strategické detektory:

Současný stav

Nejrozšířenějším dopravním detektorem jsou indukční detekční smyčky, které vyhodnocují přítomnost vozidla na základě rozladění rezonančního obvodu vytvářeného vlastní indukcí smyčky a elektroniky umístěné na desce detektoru. Jsou poměrně přesné, spolehlivé a měří nepřetržitě, hlavní nevýhodou je instalace, kdy dochází k zásahu do povrchu vozovky a dochází tím ke snížení životnosti obrusné vrstvy. Navíc je smyčka vystavována dynamickým jevy při průjezdu těžkých vozidel, což způsobuje snižování její životnosti.

Opravy smyček si vyžadují stavební uzávěry vozovek, při kterých dochází často k dopravním komplikacím.

V současné době je nutné rozšiřovat sběr telematických dopravních informací, které jsou dále zpracovávány a slouží k predikci dopravního proudu, k vyhodnocování dynamických změn v řízení dopravy, ke statistickým účelům a v neposlední řadě jsou předávány do Národního informační centra v Ostravě.

Základní fyzické uspořádání

Systém strategických detektorů je založen na principu zpracování obrazu. Videokamera bude umístěna na sloupu veřejného osvětlení či na portálu. Kamera bude zaměřovat detekční oblast, na které lze nadefinovat až čtyři virtuální detektory. Software rozpozná změny obrazu na vybraných virtuálních detektorech, a tím detekuje přítomnost vozidel (intenzita, obsazenost). Měření v noci je založeno na detekci rozsvícených světel. Virtuální smyčky jsou schopny rozlišovat směr průjezdu vozidel nad detektorem a generují výstupní signál. Komunikace bude uskutečňována bezdrátovou technologií nebo rádiovým spojením.

Cíle a přínos

Vybudování strategických detektorů má nesmírný význam pro další rozhodovací faktory při řízení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Hlavní předností tohoto zařízení je jednoduchá montáž, která si nevyžádá dopravní uzávěru, jednoduchá obsluha, při které lze základní nastavení, přednastavení dle dynamických změn sledovaného úseku a servisní úkony provádět dálkově. Jedno zařízení umožňuje detekci vozidel nad větším počtem jízdních pruhů, to znamená, že umožňuje detekci v celém profilu obou jízdních pruhů.

Strategické dopravní detektory úsekové – SDDÚ:

Současný stav

Inteligentní kamerové systémy v úsecích byly využívány pouze na měření rychlosti v úseku a jízdu na červenou. Při plném využití multifunkčnosti těchto inteligentních kamerových systémů budou využívány jako pro sběr dopravních údajů, dopravní průzkumy a predikci dopravních proudů hlavně v úsecích, kde nelze nasadit strategické detektory.

Základní fyzické uspořádání

Tuto oblast tvoří systémy pro sběr dopravních údajů, dopravní průzkumy a detekci nebezpečných dopravních situací. Jedná se o inteligentní kamerové systémy umožňující jak nepřetržité a plně automatické vyhodnocení dopravní situace, tak dispečerské sledování dopravní situace a predikci celkové situace dopravního proudu

Předpokládá se nasazení inteligentních kamerových systémů fungujících jako úsekové strategické dopravní detektory. Tyto detektory zjišťují následující dopravní údaje ve vymezeném úseku komunikace: parametry dopravy (průměrná rychlost dopravního proudu, hustota silničního provozu, skladba dopravního proudu), detekce neočekávaných událostí (náhlé zastavení dopravního proudu), identifikace vozidel podle jejich registrační značky (měření dojezdových dob pro liniové řízení dopravy, pátrání po odcizených vozidlech), detekce přestupků pro potřeby statistiky a plánování dopravní infrastruktury (překročení povolené rychlosti), videosekvence a statické snímky jednotlivých vozidel. Veškeré údaje jsou označeny místem pořízení a přesnými časovými razítky. Výše uvedené funkce jsou typicky kumulovány, kdy jedna kamera umožňuje získávání více údajů současně, což vede k výraznému snížení investičních nákladů.

Pořízená data budou přenášena do DŘÚ HMP a využita v systémech pro poskytování dopravních a cestovních informací, řízení provozu na pozemních komunikacích, vizuální dohled na pozemních komunikacích.

Cíle a přínos

Zkušenosti z provozu těchto technologií prokázalo jejich velmi pozitivní přínosy pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, snížení škodlivých emisí a hluku.