Operační program Doprava

V rámci Operačního programu Doprava jsou za finanční podpory Evropské unie v programovém období 2007 až 2013 realizovány různé dopravní projekty. Většinu z nich veřejnost, řidiči nebo cestující, mohou snadno identifikovat, neboť jde o nové či modernizované úseky silnic, dálnic nebo železnic. Existují však i projekty na první pohled nenápadné a méně „fotogenické“, přesto však náš dopravní život ovlivňují velice výrazně.

Příkladem takového projektu je Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze.

Problematika řízení a regulace městského silničního provozu patří k nejdůležitějším oblastem, jimiž se musí vedení města v současnosti zabývat. Rozvoj pouliční dopravy dosáhl takového stupně, že bez důkladně propracovaného systému řízení a regulace by došlo během krátké doby k dopravnímu kolapsu, jenž by okamžitě negativně ovlivnil i další oblasti života města a jeho obyvatel. V Praze je správou a rozvojem tohoto systému pověřena Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

V roce 2007 byla zahájena realizace zmiňovaného projektu s cílem zmírnit negativní vlivy velkých objemů silniční dopravy pomocí zavádění telematických systémů na území hl. m. Prahy. Jako specifické cíle projektu byly definovány:

 • zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy,
 • zvýšení bezpečnosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy,
 • snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí hl. města Prahy.

Výchozí stav

Dopravní řídicí ústředna hlavního města Prahy byla umístěna v objektu Centrálního dispečinku MHD v ulici Na Bojišti. Obsluhu zajišťovali příslušníci Policie ČR – Správy hl. m. Prahy. K 31. 12. 2005 bylo k této ústředně v rámci subsystému Descriptionřízení dopravy připojeno celkem 192 světelných signalizačních zařízení (SSZ), a to v systémech VRS 2100, MIGRA a ADT. Každý z těchto systémů řídil jinou oblast Prahy.

Neexistoval žádný centrální řídicí systém, který by operátorům

poskytoval plný komfort pro zajištění centrálního dohledu nad dopravní situací v Praze a pro jednotné plošné řízení dopravy na území hlavního města.

Studie dopravní telematiky pro hl. m. Prahu

 

Na základě požadavku zařazení Prahy mezi vedoucí evropská města řešící dopravní problémy s využitím inteligentních“ technologií byla kolektivem předních českých odborníků vytvořena Studie dopravní telematiky pro hl. m. Prahu. V této studii byly mj. definovány i hlavní oblasti rozvoje telematiky:

Oblast 1 Řízení prostřednictvím SSZ

Oblast 2 Dopravní řídicí ústředna hlavního města Prahy

Oblast 3 Optická síť

Oblast 4 Sběr dopravních informací

Oblast 5 Rozšíření funkcionality městské radiové sítě

Oblast 6 Meteorologická čidla

Tyto oblasti představují jednotlivé části projektu.

V rámci oblasti Řízení prostřednictvím SSZ bylo navrženo vytvořit

nově dvě pracoviště dispečerů, kteří:

 • budou mít zodpovědnost za předem definované teritorium, např. „Levý břeh Vltavy“ a „Pravý břeh Vltavy“;
 • dopravu nebudou řídit, ale soustředí se na řešení mimořádných situací, jako jsou dopravní excesy, veškeré manuální zásahy budou monitorovány a vyhodnocovány.

Křižovatky budou řízeny dynamicky, čímž se zlepší propustnost a zvyší kapacita křižovatky o 20 až 30 %.

Cílem oblasti Dopravní řídicí ústředna hlavního města Prahy je realizace technologického rozšíření a upgrade současné dopravní řídicí ústředny hlavního města Prahy. Tím fakticky bude vybudována nová DŘÚ HMP, která bude zapadat do koncepce Jednotného systému dopravních informací České republiky včetně plné kompatibility se systémem Národního opravního informačního centra (NDIC). Předmětná stavba je vyvolána rozvojem systému řízení dopravy na území hlavního města Prahy spojeného s dostavbou městského a pražského okruhu.

Řídicí systém DŘÚ HMP zajistí veškerý sběr informací o dopravní situaci z území Prahy z telematických zařízení a z externích egendových aplikací. Získané informace vyhodnotí a operátorům zvizualizuje. Automaticky bude také navrhovat nápravná opatření, která zajistí plynulost a bezpečnost provozu na území hlavního města. Mezi systémy NDIC a Dopravní řídicí ústřednou hlavního města Prahy bude vytvořena úzká vazba formou výměny ověřených dopravních informací tak, aby bylo zajištěno efektivní řízení provozu také v místech příjezdových komunikací do hlavního města Prahy.

V oblasti nazvané Optická síť se předpokládá další budování páteřní sítě optických kabelů v pražském metru.

Páteřní vybudování optické sítě má primární efekt ve vytvoření kvalitní komunikační spojnice ve městě, která umožní připojení jednotlivých různých telematických systémů využívající rozdílné technologie do jednoho centra. Vybudovaná síť umožní rychle a kvalitně propojit jednotlivé oblasti ve městě, a tím získat spolehlivé informace o stavu dopravy a příslušné technologie včetně následné odezvy na řídicí činnost, která se taktéž zkvalitní.

Do oblasti Sběr dopravních informací jsou zahrnuty podskupiny Strategické detektory a Strategické dopravní detektory úsekové (SDDÚ). První podskupina je tvořena zejména indukčními detekčními smyčkami, které vyhodnocují přítomnost vozidla. Do druhé podskupiny zařazujeme inteligentní kamerové systémy, které se dříve využívaly pouze na měření rychlosti a k detekci jízdy na červenou. Moderní využití je mnohem širší – detektory např. zjišťují průměrnou rychlost dopravního proudu, hustotu silničního provozu, skladbu dopravního proudu, detekují neočekávané události, identifikují vozidla podle jejich registrační značky aj.

Data pořízená prostřednictvím SDDÚ budou přenášena do DŘÚ HMP, kde budou využita v systému pro poskytování dopravních a cestovních informací, řízení rovozu na pozemních komunikacích, k vizuálnímu dohledu na pozemních komunikacích.

Oblast Rozšíření funkcionality městské radiové sítě se zabývá vybudováním dvou redundantních radiových sítí, na které budou paralelně napojeny veškeré telematické technologické prvky, především veškerá elektronická zařízení spadající do správy a údržby TSK hl. m. Prahy.

Šestou oblast představují Meteorologická čidla. Jsou součástí systému pro zobrazení výstrahy při vlhké a kluzké vozovce a slouží ke hlídání stavu vozovky. Za nebezpečných podmínek na povrchu vozovky, jako je např. mokro nebo náledí, resp. Namrzající vlhkost, je tato situace indikována ve formě signalizace nebezpečí.

Systém se v podstatě skládá z aktivního snímače stavu vozovky (s příslušnou řídicí elektronikou, přívodem napájecího napětí a rovněž zařízením pro signalizaci nebezpečí). Stav vozovky je zjišťován snímačem, který je zapuštěn do povrchové vrstvy vozovky. Systém provádí diagnostiku hodnot:

 • teplota povrchu vozovky,
 • výška vrstvy vody,
 • obsah zbytkové soli.

Snímač se vyznačuje následujícími vlastnostmi:

 • kompaktní konstrukcí,
 • malými nároky na údržbu,
 • odolností proti fyzikálním i chemickým vlivům,
 • možností výměny, i když je již nainstalován.

Řídicí elektronika zahrnuje tyto funkce:

 • časový spínač,
 • řídicí ovladač,
 • zařízení pro nabíjení,
 • sériová rozhraní,
 • spínané výstupy.

Údaje o měření fyzikálních veličin, jako je teplota vozovky, srážky, námraza, viditelnost apod., předávané do centra, mohou informovat příslušná střediska správy silnic a řidiče o vzniklých změnách stavu vozovky či úseku komunikace. Tím může dojít k automatické vazbě na PIT či přímo na PDZ a snižuje se tím zejména pravděpodobnost vzniku nehody.

Závěr

 

Po dokončení výstavby celého systému, ke kterému by mělo dojít do konce roku 2010, bude mít Praha jeden z nejmodernějších a nejúčinnějších dopravních řídicích systémů v Evropě.

Tento systém bude působit nejenom na oblast Prahy, ale bude její hranice překračovat vzhledem k nutnosti působit na dopravní proudy na vjezdech do města v určité vzdálenosti od Prahy. Bude tím zajištěna bezpečnost a včasná informovanost účastníků silničního provozu již před vjezdem do městské oblasti. Stejným způsobem pracují telematické dopravní systémy v ostatních světových městech. Předpokladem je i vyřešení majetko-právních vztahů, neboť systém pokrývá komunikace spravované jak TSK HMP, tak i dálniční úseky spadající pod ŘSD.

Vybudování Systému řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze patří k nejdůležitějším projektům realizovaným prostřednictvím Operačního programu Doprava, a to v rámci prioritní osy 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze.

Celkové náklady jsou vypočteny na 655 737 850 Kč, přičemž Evropská unie by se měla podílet částkou 557 377 172 Kč, která bude vyplacena jako příspěvek z Fondu soudržnosti. Zbývající část nákladů bude zajištěna z dalších veřejných zdrojů.