Řidiči v Praze dostanou novoroční dárek

Řídit automobil je pro většinu motoristů zábava, zejména je-li k tomu přidána i kapka adrenalinu. Nic se však nemá přehánět. Kupříkladu cesta do hlavního města se v posledních letech stala zážitkem, který si nejeden řidič, ať už profík nebo amatér, odpustí. Nekonečné kolony, zácpy, nehody, objížďky, ... Naštěstí by brzy tomu měl být v Praze konec. Samozřejmě, že ne všechny dopravní nepříjemnosti zmizí, ale budou výrazně omezeny. Aspoň tak si to představují autoři projektu nazvaného Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze.

Jeho realizace započala v únoru 2007 a dokončena má byt ke konci letošního roku.

Pražska silniční doprava tak dostane po podzimním otevřeni podstatné časti pražského okruhu další vítány a tolik potřebný dárek. A opět se o něj zasloužil Operační program Doprava (OPD). Projekt byl zařazen mezi důležité stavby podporované Evropskou unii, které mají za úkol zlepšit dopravní infrastrukturu České republiky.

Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze, jehož správou a rozvojem systému je pověřena Technická správa komunikaci hl. m. Prahy, je budován v rámci OPD pod prioritní osou 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze. Celkové náklady jsou vypočteny na 655 737 850 Kč, přičemž Evropská unie by se měla podílet částkou 557 377 172 Kč, která bude vyplacena jako příspěvek z Fondu soudržnosti. Zbývající část nákladů bude zajištěna z dalších veřejných zdrojů.

Hlavním cílem projektu je pomoci zavaděni telematických systémů zmírnit negativní vlivy nárůstu silniční dopravy v hlavním městě. To mj. znamená na vybraných úsecích dosáhnout zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu a snížení negativních důsledků silniční dopravy na životni prostředí hl. města Prahy.

Cely projekt byl rozdělen na základě Studie dopravní telematiky pro hl. m. Prahu, kterou vypracovali přední češti odbornici, do šesti hlavních oblasti rozvoje telematiky:

  • Řízení prostřednictvím SSZ, – Dopravní řídící ústředna hlavního města Prahy
  • Optická síť
  • Sběr dopravních informaci
  • Rozšíření funkcionality městské radiové sítě
  • Meteorologická čidla

V rámci oblasti Řízení prostřednictvím SSZ (signálních světelných zařízeni neboli semaforů) byla vytvořena dvě nova pracoviště dispečerů, která budou mít na starosti předem definována teritoria „Levý břeh Vltavy“ a „Pravý břeh Vltavy“. Dispečeři v těchto teritoriích nebudou dopravu řídit, ale soustředí se na řešeni mimořádných situaci neboli dopravních nehod a dalších excesů. Veškeré manuální zásahy budou monitorovány a vyhodnocovány. Křižovatky budou řízeny dynamicky, čímž se zlepši jejich propustnost a zvýši kapacita o 20 až 30 %.

Vybudováním nove Dopravní řídící ústředny hlavního města Prahy (DŘU HMP) vznikne moderní zařízení plně kompatibilní se systémem Národního dopravního informačního centra České republiky. Mezi systémy NDIC a Dopravní řídící ústřednou hlavního města Prahy bude vytvořena úzká vazba formou výměny ověřených dopravních informaci tak, aby bylo zajištěno efektivní řízeni provozu také v místech příjezdových komunikaci do hlavního města Prahy. Úkolem DŘU HMP bude zajistit sběr informaci o dopravní situaci, vyhodnotit je a vizualizovat. Na základě toho budou navržena nápravná opatření, která zajisti plynulost a bezpečnost provozu na území hlavního města.

Systém se samozřejmě neobejde bez kvalitního komunikačního zázemí. Tím bude zejména optická síť, jež je budována jako páteřní síť optických kabelů v pražském metru. Na tuto páteřní síť budou připojeny jednotlivá telematické systémy. Dojde tak k propojeni jejich rozdílných technologií a bude možné je řídit z jednoho centra.

Do oblasti nazvané Sběr dopravních informaci jsou zahrnuty podskupiny Strategické detektory a Strategické dopravní detektory úsekové (SDDU). První podskupina je tvořena zejména indukčními detekčními smyčkami, které vyhodnocují přítomnost vozidla.

Do druhé podskupiny zařazujeme inteligentní kamerové systémy, které se dříve využívaly pouze na měřeni rychlosti a k detekci jízdy na červenou. Moderní využiti je mnohem širší – detektory např. zjišťuji průměrnou rychlost dopravního proudu, hustotu silničního provozu, skladbu dopravního proudu, detekuji neočekávané události, identifikuji vozidla podle jejich registrační značky aj.

Data pořízena prostřednictvím SDDU budou přenášena do DŘU HMP, kde budou využita v systému pro poskytování dopravních a cestovních informaci, řízení provozu na pozemních komunikacích, k vizuálnímu dohledu na pozemních komunikacích.

Oblast Rozšíření funkcionality městské radiové sítě se zabývá vybudováním dvou redundantních radiových sítí, na které budou paralelně napojeny všechny telematické technologické prvky, především veškera elektronická zařízení spadající do správy a údržby TSK hl. m. Prahy.

Šestou oblast představuji Meteorologická čidla. Jsou součásti systému pro zobrazeni výstrahy při vlhké a kluzké vozovce a slouží ke hlídaní stavu vozovky. Za nebezpečných podmínek na povrchu vozovky, jako je např. mokro nebo náledí, resp. namrzající vlhkost, je tato situace indikována ve formě signalizace nebezpečí.

Systém se v podstatě skládá z aktivního snímače stavu vozovky (s příslušnou řídící elektronikou, přívodem napájecího napětí a rovněž zařízením pro signalizaci nebezpečí). Stav vozovky je zjišťován snímačem, který je zapuštěn do povrchové vrstvy vozovky. Systém provádí diagnostiku teploty povrchu vozovky, výšky vrstvy vody a obsahu zbytkové soli. Spolehlivost systému je dána mimo jiné vlastnostmi snímačů, jako je např. kompaktní konstrukce, male nároky na údržbu, odolnost vůči fyzikálním a chemickým vlivům a možnost výměny již nainstalovaného snímače, pokud by vykazoval nějakou poruchu. Napájecí energie systému může byt zajišťována olověnými akumulátory nezávislé na síti, ale také napájením ze sítě. Při vybaveni olověnými akumulátory 17 Ah lze dosáhnout trvalého provozu po dobu delší než 4 týdny. Ke snížení nákladů na údržbu je možno systém rozšířit modulem se solárními články.

Součástí systémů je také řídící elektronika, která zahrnuje tyto funkce časového spínače, řídicího ovladače, zařízení pro nabíjení, sériových rozhraní a spínaných výstupů.

Údaje o měřeni fyzikálních veličin, jako je teplota vozovky, srážky, námraza, viditelnost apod., předávané do centra, umožňuji informování příslušných středisek správy silnic i řidičů o vzniklých změnách stavu vozovky či úseku komunikace. Tím může dojit k automatické vazbě na PIT či přímo na PDZ. Pravděpodobnost nehody se tak snižuje.

Dokončením systému řízení a regulace městského silničního provozu získá Praha jeden z nejmodernějších a nejúčinnějších dopravních řídících systémů v Evropě. Systém však bude působit nejenom na oblast Prahy, ale bude její hranice překračovat i na území Středočeského kraje. To je dáno mj. i tím, že mnoho pracujících osob dojíždí denně do Prahy osobními automobily.

Dochází tak k nadměrnému zatížení komunikaci na vjezdech do hlavního města. Vznik excesů na těchto komunikacích může přímo ovlivnit již tak exponovanou dopravní situaci v metropoli. Uplatnili se liniové řízení na vjezdových komunikacích do Prahy, zajisti se tím plynulost dopravních proudů směřujících do města, čímž se sníží riziko vzniku excesů již na vjezdu do Prahy. Důležitým hlediskem je také včasné informování účastníků provozu přijíždějících do Prahy o dopravní situaci ve městě, popřípadě o nenadále události, např. zákazu vjezdu do centra z důvodu smogové situace apod.