Evropské peníze pomáhají řidičům v Praze

 

 

Silniční doprava představuje pro život velkoměsta jako Praha jednu z nejdůležitějších oblastí. Udržení intenzity a bezpečnosti pohybu automobilů po městských ulicích na míře, která neohrozí život samotného města, je úkol, se kterým si mnohé světové metropole neumí poradit. Nárůst počtu osobních i nákladních vozidel, ke kterému v posledních dvaceti letech v našem hlavním městě došlo, vyvolal akutní potřebu dlouhodobě vyřešit riziko dopravních kolapsů, nekonečných kolon, objížděk a nehod. Byl proto vypracován projekt nazvaný Systém řízenía regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze.

 

Jeho realizace, o níž se zasloužil zejména Operační program Doprava (OPD), začala v únoru 2007 a byla dokončena ke konci roku 2010. Projekt byl zařazen mezi důležité stavby podporované Evropskou unií, které mají za úkol zlepšit dopravní infrastrukturu České republiky.

 

 

Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze, jehož správou a rozvojem systému je pověřena Technická správa komunikací hl. m. Prahy, byl vybudován v rámci OPD pod prioritní osou 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze. Celkové náklady jsou vypočteny na 655 737 850 Kč, přičemž Evropská unie by se měla podílet částkou 557 377 172 Kč, která bude vyplacena jako příspěvek z Fondu soudržnosti. Zbytek bude zajištěn z dalších veřejných zdrojů. Hlavním cílem projektu je pomocí zavádění telematických systémů zmírnit negativní vlivy nárůstu silniční dopravy v hlavním městě. To mj. znamená na vybraných úsecích dosáhnout zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu a snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí hl. města Prahy. Celý projekt byl rozdělen do šesti hlavních oblastí rozvoje telematiky:

 

– Řízení prostřednictvím SSZ

– Dopravní řídicí ústředna hlavního města Prahy

– Optická síť

– Sběr dopravních informací

– Rozšíření funkcionality městské radiové sítě

– Meteorologická čidla

 

 

V rámci oblasti Řízení prostřednictvím SSZ (signálních světelných zařízení neboli semaforů) byla vytvořena dvě nová pracoviště dispečerů, která mají na starosti předem definovaná teritoria „Levý břeh Vltavy“ a „Pravý břeh Vltavy“. Dispečeři v těchto teritoriích nebudou dopravu řídit, ale soustředí se na řešení mimořádných situací neboli dopravních nehod a dalších excesů. Veškeré manuální zásahy budou monitorovány a vyhodnocovány. Křižovatky budou řízeny dynamicky, čímž se zlepší jejich propustnost a zvýší kapacita o 20 až 30 %.

 

 

Nová Dopravní řídicí ústředna hlavního města Prahy (DŘÚ HMP) představuje moderní zařízení plně kompatibilní se systémem Národního dopravního informačního centra České republiky. Výměna ověřených dopravních informací mezi systémy NDIC a Dopravní řídicí ústřednou hlavního města Prahy zajistí efektivní řízení provozu také v místech příjezdových komunikací do hlavního města Prahy.

 

 

Úkolem DŘÚ HMP je zajišťovat sběr informací o dopravní situaci, vyhodnocovat je a vizualizovat. Na základě toho budou navržena nápravná opatření, která zajistí plynulost a bezpečnost provozu na území hlavního města.

 

 

Systém se samozřejmě neobejde bez kvalitního komunikačního zázemí. Tím by měla být optická síť, budovaná jako páteřní síť optických kabelů v pražském metru. Na ni budou připojeny jednotlivé telematické systémy, které tak bude možné řídit z jednoho centra.

 

Oblast nazvaná Sběr dopravních informací zahrnuje podskupiny Strategické detektory a Strategické dopravní detektory úsekové (SDDÚ). První podskupina je tvořena zejména indukčními detekčními smyčkami, které vyhodnocují přítomnost vozidla. Do druhé zařazujeme inteligentní kamerové systémy, které zjišťují průměrnou rychlost dopravního proudu, hustotu provozu, skladbu dopravního proudu, detekují neočekávané události, identifikují vozidla podle jejich registrační značky aj. Data pořízená prostřednictvím SDDÚ jsou přenášena do DŘÚ HMP, kde jsou využita v systému pro poskytování dopravních a cestovních informací, řízení provozu na pozemních komunikacích, k vizuálnímu dohledu na pozemních komunikacích.

 

Oblast Rozšíření funkcionality městské radiové sítě se zabývá vybudováním dvou redundantních radiových sítí, na které budou paralelně napojeny všechny telematické technologické prvky. Šestou oblast představují Meteorologická čidla. Jsou součástí systému pro zobrazení výstrahy při vlhké a kluzké vozovce a slouží ke hlídání stavu vozovky. Za nebezpečných podmínek na povrchu vozovky (např. za mokra či náledí) je tato situace indikována ve formě signalizace nebezpečí. Stav vozovky je zjišťován snímačem, který je zapuštěn do povrchové vrstvy vozovky. Systém provádí diagnostiku teploty povrchu vozovky, výšky vrstvy vody a obsahu zbytkové soli. Díky kompaktní konstrukci snímačů, malým nárokům na údržbu, odolnosti vůči fyzikálním a chemickým vlivům i díky možnosti snadné výměny porouchaných snímačů je celý systém velmi spolehlivý. Napájecí energie systému může být zajišťována olověnými akumulátory nezávisle na síti, ale také napájením ze sítě. Ke snížení nákladů na údržbu je možno systém rozšířit modulem se solárními články. Součástí systémů je také řídicí elektronika, která zahrnuje funkce časového spínače, řídicího ovladače, zařízení pro nabíjení, sériových rozhraní a spínaných výstupů. Údaje o teplotě vozovky, srážkách, námraze, viditelnosti apod. jsou předávány do centra a umožňují informování příslušných středisek správy silnic i řidičů o vzniklých změnách stavu vozovky či úseku komunikace. Tím může dojít k automatické vazbě na PIT či přímo na PDZ. Pravděpodobnost nehody se tak snižuje.

 

Dokončením systému řízení a regulace městského silničního provozu získala Praha jeden z nejmodernějších a nejúčinnějších dopravních řídicích systémů v Evropě. Systém bude působit nejenom na oblast Prahy, ale bude její hranice překračovat i na území Středočeského kraje. Uplatněním liniového řízení na vjezdových komunikacích do Prahy zajistí plynulost dopravních proudů směřujících do města, čímž se sníží riziko vzniku excesů již na vjezdu do Prahy. Umožní také, aby řidiči přijíždějící do Prahy byli včas informováni o dopravní situaci ve městě, o nenadálých událostech apod.