Praha bude v příštím roce průjezdnější

Realizace výstavby nového systému řízení pražské silniční dopravy začala v únoru 2007 a dokončena má být ke konci letošního roku. Pražská silniční doprava tak dostane po podzimním otevření podstatné části pražského okruhu další vítaný a tolik potřebný dárek. A opět se o něj zasloužil Operační program Doprava (OPD ). Projekt byl zařazen mezi důležité stavby podporované Evropskou unií, které mají za úkol zlepšit dopravní infrastrukturu České republiky. Od začátku nového roku můžete počítat s tím, že se během cest po Praze budete setkávat s výrazně menším množstvím kolon, dopravních kolapsů, nehod a objížděk.

 

Mnozí manažeři z marketingových společností a reklamních agentur tráví za volantem značnou část svého života. Jejich práce je velmi často spojena s přesuny ke klientům či dodavatelům – a úspěch tak závisí i na schopnosti být na domluveném místě včas. Pro tento obor také platí, že nejvíce byznysu se rodí v hlavním městě. Krom profesionálních řidičů jsou to tedy hlavně marketéři, kteří zřejmě nejvíce ocení, že se dopravní situace v metropoli výrazně zlepší. Následující řádky o dokončení realizace projektu nazvaného Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze jsou tak jednou z nemnoha dobrých zpráv, kterých se v období hospodářské recese dostává.

 

 

Dynamicky řízené křižovatky

 

Hlavním cílem projektu Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze je zmírnit negativní vlivy nárůstu silniční dopravy v hlavním městě pomocí zavádění telematických systémů. To mimo jiné znamená dosáhnout zvýšení plynulosti a bezpečnosti provozu na vybraných úsecích a snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí Prahy.

 

Celý projekt byl na základě Studie dopravní telematiky pro Prahu, kterou vypracovali přední čeští odborníci, rozdělen do šesti hlavních oblastí rozvoje telematiky:

  • řízení prostřednictvím SSZ (signálních světelných zařízení neboli semaforů)
  • dopravní řídicí ústředna hlavního města Prahy
  • optická síť
  • sběr dopravních informací
  • rozšíření funkcionality městské
  • radiové sítě
  • meteorologická čidla

 

V rámci oblasti řízení prostřednictvím SSZ byla vytvořena dvě nová pracoviště dispečerů, která budou mít na starosti předem definovaná teritoria „Levý břeh Vltavy“ a „Pravý břeh Vltavy“. Dispečeři nebudou v těchto teritoriích dopravu řídit, ale soustředí se na řešení mimořádných situací – tedy dopravních nehod a dalších excesů. Budou také monitorovat a vyhodnocovat veškeré manuální zásahy. Křižovatky budou řízeny dynamicky, čímž se zlepší jejich propustnost a jejich kapacita se zvýší o 20 až 30 procent.

 

Multifunkční kamerové systémy

 

Vybudováním nové Dopravní řídicí ústředny hlavního města Prahy (DŘÚ HMP) vznikne moderní zařízení plně kompatibilní se systémem Národního dopravního informačního centra České republiky. Mezi oběma systémy bude vytvořena úzká vazba formou výměny ověřených dopravních informací tak, aby bylo zajištěno efektivní řízení provozu také na příjezdových

komunikacích do Prahy. Úkolem DŘÚ HMP bude zajistit sběr informací o dopravní situaci, ty vyhodnotit a vizualizovat. Na základě toho budou navržena nápravná opatření, která zajistí plynulost a bezpečnost provozu na území hlavního města. Systém se samozřejmě neobejde bez kvalitního komunikačního zázemí. Tím bude zejména optická síť, jež je budována jako páteřní síť optických kabelů v pražském metru. Na tuto páteřní síť se připojí jednotlivé telematické systémy. Dojde tak k propojení rozdílných technologií, které bude možné řídit z jednoho centra.

 

Do oblasti nazvané Sběr dopravních informací je zahrnuto i budování indukčních detekčních smyček, které vyhodnocují přítomnost vozidla a inteligentních kamerových systémů, které se dříve využívaly pouze na měření rychlosti a k detekci jízdy na červenou. Moderní využití je mnohem širší – detektory například zjišťují průměrnou rychlost dopravního proudu, hustotu silničního provozu, skladbu dopravního proudu, detekují neočekávané události nebo identifikují vozidla podle jejich registrační značky.

 

Stav vozovky hlídají meteorologická čidla

 

Oblast rozšíření funkcionality městské radiové sítě se zabývá vybudováním dvou redundantních radiových sítí, na které budou paralelně napojeny všechny telematické technologické prvky, především veškerá elektronická zařízení spadající do správy a údržby Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Další oblast představují meteorologická čidla. Jsou součástí systému pro zobrazení výstrahy při vlhké a kluzké vozovce a slouží k hlídání jejího stavu. Za nebezpečných podmínek na povrchu vozovky (jako je například mokro nebo náledí) je situace indikována ve formě signalizace nebezpečí.

 

Systém se v podstatě skládá z aktivního snímače stavu vozovky – s příslušnou řídicí elektronikou, přívodem napájecího napětí a rovněž se zařízením pro signalizaci nebezpečí. Stav vozovky je zjišťován snímačem, který je zapuštěn do povrchové vrstvy silnice. Systém provádí diagnostiku teploty povrchu vozovky, výšky vrstev vody a obsahu zbytkové soli. Spolehlivost systému je krom jiného zajištěna i vlastnostmi snímačů – jejich kompaktní konstrukcí, malými nároky na údržbu, odolností vůči fyzikálním a chemickým vlivům a možností výměny již nainstalovaného snímače, pokud by vykazoval nějakou poruchu. Napájecí energie systému může být zajišťována olověnými akumulátory nezávisle na síti, ale také napájením ze sítě. Při vybavení olověnými akumulátory lze dosáhnout trvalého provozu delšího než měsíc. Ke snížení nákladů na údržbu je možno systém rozšířit modulem se solárními články.

 

Řešení ještě před hranicemi města

 

Součástí systémů je také řídicí elektronika, která zahrnuje funkce časového spínače, řídicího ovladače, zařízení pro nabíjení, sériových rozhraní a spínaných výstupů. Údaje o měření fyzikálních veličin (teplota vozovky, srážky, námraza nebo viditelnost) předávané do centra umožňují informování příslušných středisek správy silnic i řidičů o vzniklých změnách stavu vozovky či úseku komunikace. Pravděpodobnost nehody se tak výrazně snižuje.

 

Dokončením systému řízení a regulace městského silničního provozu získá Praha jeden z nejmodernějších a nejúčinnějších dopravních řídicích systémů v Evropě. Systém však bude působit nejenom na oblast Prahy, překročí i hranice do Středočeského kraje. To je dáno mimo jiné i tím, že mnoho pracujících dojíždí denně do Prahy osobními automobily – a proto dochází k nadměrnému zatížení komunikací na vjezdech do hlavního města. Vznik excesů na těchto komunikacích může přímo ovlivnit již tak exponovanou dopravní situaci v metropoli. Uplatní-li se liniové řízení na vjezdových komunikacích do Prahy, zajistí se tím plynulost dopravních proudů směřujících do metropole, čímž se sníží riziko vzniku excesů již při vjezdu do města. Důležitým hlediskem je také včasné informování účastníků provozu přijíždějících do Prahy o dopravní situaci ve městě, popřípadě o nenadálé události – například o zákazu vjezdu do centra z důvodu smogové situace.