Home

Problematika řízení a regulace městského silničního provozu patří k nejdůležitějším oblastem, jimiž se musí vedení každého velkoměsta, tedy i Prahy, zabývat.

Rozvoj pouliční dopravy dosáhl takového stupně, že bez důkladně propracovaného systému řízení a regulace by došlo během krátké doby k dopravnímu kolapsu, jež by okamžitě negativně ovlivnil i další oblasti života města a jeho obyvatel.

V Praze je správou a rozvojem tohoto systému pověřena Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

V roce 2007 byla zahájena realizace projektu Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. městě Praze.

Jeho cílem je zmírnit negativní vlivy velkých objemů silniční dopravy pomocí zavádění telematických systémů na území hl. m. Prahy.

Jako specifické cíle projektu byly definovány:

  • zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy,
  • zvýšení bezpečnosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy,
  • snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí hl. města Prahy.

 

Tento projekt byl zařazen do Operačního programu Doprava, v rámci kterého je finančními prostředky z fondů Evropské unie podporována výstavba a modernizace dopravní infrastruktury České republiky.

Projekt byl realizován v programovém období 2007–2013 v rámci prioritní osy 5 – Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze, oblast podpory 5.2 – Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze.