O projektu

Hlavním cílem projektu „Modernizace a dodávky systému řízení dopravy v hl. m. Praze“ bylo snížení negativních vlivů velkých objemů silniční dopravy pomocí zavádění telematických systémů na území hl. m. Prahy pro zlepšení systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze.

Specifickým cílem projektu bylo rozšířit prvky a funkce telematického systému na vybrané křižovatky se zařízením světelné signalizace.

Projekt byl realizován v programovém období 2010 až 2015 v rámci Operačního programu Doprava v rámci prioritní osy 5 - Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze; 5.2 - Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze.

Vedení projektu je v kompetenci Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Hlavní projektovou aktivitou byla výstavba a obnova křižovatek SSZ.

Aktivita zahrnovala tyto 3 dílčí aktivity:

· Nový způsob řízení dopravy

· Technické vybavení

· Stavební úpravy

Cíl aktivity

Cílem aktivity „Výstavba a obnova SSZ“ bylo modernizovat a obnovit co nejvíce křižovatek se světelným signalizačním zařízením. Bylo vytipováno celkem 167 lokalit, což představovalo navýšení počtu lokalit se SSZ o 77 a instalaci moderních telematických prvků u 90 křižovatek.

Součástí výstavby a obnovy byly dílčí aktivity zahrnující aplikaci nového způsobu řízení křižovatek, tzv. dynamické řízení, dále instalace telematických zařízení a také stavební úpravy, vycházející vstříc rovněž potřebám chodců a cyklistů. Podrobnosti o dílčích aktivitách poskytují samostatné strany této brožury.

 

Přínosy projektu:

  • V rámci projektu bylo obnoveno 90 a vystavěno 77 křižovatek SSZ, tj. celkem 167
  • SSZ postavená v rámci projektu využívají nový způsob řízení, tzv. koordinované dynamické řízení
  • Byla instalována nová návěstidla s dobrou viditelností díky LED světlům, a dále systém videodetekce vozidel, chodců a cyklistů.
  • Křižovatky byly vybaveny funkcí preference MHD.
  • Bylo upraveno vodorovné a svislé dopravní značení.
  • Byly provedeny bezbariérové úpravy na přechodech pro chodce ve formě snížení obrub nebo signálních prvků.

Byly upraveny polohy a délky přechodů, stejně jako obruby komunikací, šířky jízdních pruhů a dělící ostrůvky.