Nejlepší reklamou na EU jsou konkrétní výsledky její pomoci

 

Díky výrazné finanční podpoře z fondů Evropské unie je v naší metropoli úspěšně realizován další významný dopravní projekt. Jmenuje se Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze a byl zařazen do Operačního programu Doprava, v rámci kterého proudí do České republiky z fondů Evropské unie finanční podpora pro sektor dopravy. Evropská pomoc v tomto případě představuje 85 % celkových nákladů, což znamená, že hlavní město Praha dostane na realizaci projektu 493 300 279 Kč z Fondu soudržnosti.

Projekt, jehož realizace započala v  roce 2009 a dokončena by měla být do 30. 6. 2012, je postaven na využití inteligentních technologií. Byl přijat na základě Studie dopravní telematiky pro hl. m. Prahu, která

byla zpracována kolektivem předních českých odborníků. Cílem studie bylo jednak vyřešit dopravní problémy v Praze, jednak sladit stav dopravní telematiky s  požadavky Evropské unie. Řízením přípravy a realizace projektu byla pověřena Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

V rámci projektu jsou řešeny tři oblasti:

Oblast 1 – Řízení a monitorování dopravy v tunelech
Oblast 2 – Poskytování dopravních informací
Oblast 3 – Harmonizace telematických systémů na Městském okruhu a radiálách
v souvislosti s novými stavbami

Nejdále v  současné době pokročila realizace první oblasti. Strahovský a Těšnovský tunel, tunel Letná, Zlíchov, Radlická a Mrázovka jsou dopravně řízeny z  tunelového dispečerského pracoviště na Hlavní dopravní řídicí ústředně a technologicky z dispečerského pracoviště na Strahově. Dopravní a bezpečnostní vybavení těchto tunelů plně odpovídá evropským standardům.

Nově plánované tunely na Městském okruhu (vznikající v  rámci souboru staveb Blanka) budou řešeny jako jednotný telematický systém podle následujících zásad řízení tunelů Městského okruhu.

Tunely a  úseky volných komunikací Městského okruhu budou řešeny jako jednotný telematický systém plně integrovaný do celoměstského dopravního systému. Integrací se rozumí integrace z  hlediska dopravy i  bezpečnosti. Platí zásada, že vlastní řízení vozidel změnou rychlosti nebo změnou směru se bude odehrávat mimo tunely a v tunelech se zabezpečí co nejplynulejší průjezd.

Tunelový systém řídí i dopravní značky a zařízení v  jeho nejbližším okolí a  z  hlediska bezpečnosti je přímo kabelově propojen se světelnou signalizací na vjezdu a  výjezdu tunelu. Regulace na vjezdu na MO a reakce na dopravní problémy na okruhu se realizuje prostřednictvím příslušných oblastních ústředen řídících SSZ v oblasti, kde tunel leží.

Součástí obnovy řídicího systému Strahovského automobilového tunelu, která fakticky tvoří hlavní náplň oblasti 1, je vedle celkové rekonstrukce systému i rozšíření monitorovaných signálů. Dispečink tak bude moci operativněji reagovat na jakékoli případné poruchy např. na vzduchotechnických zařízeních, požární ventilaci nebo u čerpacích stanic podzemní vody.

Oblast 1 byla během realizace také doplněna, a  to například o  indikaci nebezpečných nákladů v tunelech vnitřního městského okruhu a také o portálová zařízení pro poskytování informací, která výrazně zvýší bezpečnost provozu tunelů.

V  době dokončení celého projektu bude na území metropole pravděpodobně ještě více automobilů než v současnosti. Takový je trend, který asi nikdo nezastaví. Přesto však to nemusí znamenat i  více dopravních nehod, ale naopak může dojít k jejich snížení. A to je zpráva, která potěší nejen motoristy.

Příprava pro optické kabely v tunelu