Evropská unie pomáhá zvýšit bezpečnost dopravy v Praze

Stále rostoucí hustota silničního provozu v našem hlavním městě s sebou logicky přináší zvýšení rizika dopravních kolapsů i dalších negativních vlivů. Je proto třeba přijmout řadu opatření, která zajistí i do budoucna dostatečnou bezpečnost a plynulost automobilové dopravy. Žádné z těchto opatření však není levné. Ať už jde o výstavbu komunikací odvádějících provoz z centra, nebo o modernizaci systému řízení provozu, je nutné k jejich realizaci sehnat velké finanční prostředky. Platí to i pro projekt, který je postaven na využití inteligentních technologií. Jmenuje se Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze a z 85 % jeho náklady uhradí Evropská unie prostřednictvím Operačního programu Doprava.

 

Projekt byl přijat na základě Studie dopravní telematiky pro hl. m. Prahu, která byla zpracována kolektivem předních českých odborníků s cílem jednak vyřešit dopravní problémy v Praze, jednak sladit stav dopravní telematiky s požadavky Evropské unie.

V rámci projektu jsou řešeny tři oblasti:

Oblast 1 – Řízení a monitorování dopravy v tunelech

Oblast 2 – Poskytování dopravních informací

Oblast 3 – Harmonizace telematických systémů na Městském okruhu a radiálách v souvislosti s novými stavbami

Nejdále v  současné době pokročila realizace první oblasti. Strahovský a Těšnovský tunel, tunel Letná, Zlíchov, Radlická a Mrázovka jsou dopravně řízeny z  tunelového dispečerského pracoviště na Hlavní dopravní řídicí ústředně a technologicky z dispečerského pracoviště na Strahově. Dopravní a bezpečnostní vybavení těchto tunelů plně odpovídá evropským standardům.

Dispečink v Praze - Prahou plynule

Nově plánované tunely na Městském okruhu (vznikající v rámci souboru staveb Blanka) budou řešeny jako jednotný telematický systém podle následujících zásad řízení tunelů Městského okruhu.

Tunely a  úseky volných komunikací Městského okruhu budou řešeny jako jednotný telematický systém plně integrovaný do celoměstského dopravního systému. Integrací se rozumí integrace z  hlediska dopravy i  bezpečnosti. Platí zásada, že vlastní řízení vozidel změnou rychlosti nebo změnou směru se bude odehrávat mimo tunely a v tunelech se zabezpečí co nejplynulejší průjezd.

Tunelový systém řídí i dopravní značky a zařízení v jeho nejbližším okolí a z hlediska bezpečnosti je přímo kabelově propojen se světelnou signalizací na vjezdu a výjezdu tunelu. Regulace na vjezdu na MO a reakce na dopravní problémy na okruhu se realizuje prostřednictvím příslušných oblastních ústředen řídících SSZ v oblasti, kde tunel leží.

Součástí obnovy řídicího systému Strahovského automobilového tunelu, která fakticky tvoří hlavní náplň oblasti 1, je vedle celkové rekonstrukce systému i rozšíření monitorovaných signálů. Dispečink tak bude moci operativněji reagovat na jakékoli případné poruchy např. na vzduchotechnických zařízeních, požární ventilaci nebo u čerpacích stanic podzemní vody.

Oblast 1 byla během realizace také doplněna, a to například o indikaci nebezpečných nákladů v  tunelech vnitřního městského okruhu a  také o portálová zařízení pro poskytování informací, která výrazně zvýší bezpečnost provozu tunelů.

Projekt Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v  hl. m. Praze je realizován v  rámci prioritní osy 5 Operačního programu Doprava. Příjemcem dotace je hlavní město Praha. Řízením přípravy a realizace projektu byla pověřena Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

Celý projekt by měl být ukončen do 30. 6. 2012 a  náklady by měly dosáhnout celkové výše 580 353 269 Kč včetně DPH.