O projektu

Dopravní telematika

Od počátku šedesátých let dvacátého století se ve vyspělých zemích světa začínají prosazovat a ověřovat systémy vyšší úrovně, které jsou nadstavbou nad standardním dopravním řízením (světelné signalizační zařízení na křižovatkách) městských aglomerací, případně nad stávajícím řízením dálnic (informační tabule a značky).

Základní teze, které provázely vznik těchto systémů, jsou:

 • poskytování globálních informací a vědomostí účastníkům provozu a řídicím centrům,
 • zlepšení životního stylu a zvýšení účinnosti ekonomiky,
 • zvýšení bezpečnosti provozu a zlepšení životního prostředí.

Aplikace inteligentních dopravních systémů se předpokládá především při řešení globálních problémů s cílem dosáhnout:

 • omezení dopravních kongescí,
 • zvyšování bezpečnosti a plynulosti provozu,
 • ochrany životního prostředí,
 • zvyšování efektivnosti přepravy zboží.

Inteligentní dopravní systémy (ITS) přinášejí nadstandardní služby pro cestující a operátory a zvyšují efektivnost dopravy. Název ITS je využíván především v USA a Japonsku. V Evropě se používá názvu dopravní telematika. Tento pojem vznikl složením slov „telekomunikace“ a „informatika“ a vyjadřuje úzkou vazbu obou oborů.

Definice

Dopravní telematika - integruje informační a telekomunikační technologie s dopravním inženýrstvím tak, aby se pro stávající infrastrukturu komunikací zvýšily přepravní výkony, stoupla bezpečnost a zvýšila se psychická pohoda cestujících a komfort přepravy.

Systém KTDS – komplexní telematický dohledový systém (otočné dohledové kamery)

Komplexní telematický dohledový systém je založen na otočných dohledových kamerách zapojených do sítě Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Systém KTDS zjišťuje na všech kamerách 24 hodin denně pomocí videodetekce požadované telematické funkce, tj.: detekci událostí jako jsou kolony, stojící vozidla, sčítání vozidel či klasifikace vozidel do 3 tříd.

Kamery mají předdefinovány prepozice, do kterých se kamera po uplynutí nastaveného času automaticky nastaví (pokud s ní není manipulováno operátorem).

Systém KTDS primárně umožňuje provádění následujících činností:

 • kvalitní operátorský dohled všech lokalit,
 • liniový (kontinuální) dohled nad klíčovými lokalitami,
 • automatické provádění všech požadovaných telematických funkcí,
 • připojení výstupů všech kamer včetně telemetrie do sítě Televizního dohledu Technické správy komunikací hl. m. Prahy a Městského kamerového systému,
 • export telematických dat do Řídicího systému Hlavní dopravní řídicí ústředny hl. m. Prahy,
 • vizualizaci obrazu a telematických funkcí.

Výchozí situace

Nezbytným předpokladem funkce velkých aglomeračních center je zajištění dopravních potřeb. Rozsah dopravy je však v mnoha případech takový, že zejména v centrech velkých měst, jako je především Praha, způsobuje značné problémy. Tento jev je rovněž zvýrazněn stoupajícím podílem individuální automobilové dopravy na přepravních výkonech a zároveň stále chybějící odpovídající infrastrukturou, jako jsou především silniční obchvaty.

Nedílnou součástí vytvoření dlouhodobě udržitelného dopravního systému v hl. m. Praze je optimalizace provozu na stávající uliční síti při uplatnění zásad preference hromadné dopravy a bezpečnosti s využitím nových možností telematických systémů (centrální řízení dopravního provozu, dávkování vozidel, proměnné dopravní značky, systémy zjišťující výskyt dopravní nehody nebo kongescí, doporučení vhodné objížďky, poskytování informací o volných parkovacích místech, řízení jízdy v tunelech, sběr dopravně-inženýrských dat, kontrola a prosazování dodržování dopravních předpisů v zájmu bezpečné symbiózy všech účastníků dopravy a minimalizace špatných vlivů dopravy na dotčené okolí).

Předmětem projektu je výstavba komplexního telematického dohledového systému. Elementárním prvkem KTDS jsou otočné dohledové kamery, které fungují také jako senzory (detektory dopravy), přičemž každý KTDS monitoruje vybraný úsek komunikace tak, že senzory jsou umístěné za sebou v jedné linii. Projekt zahrnuje dodávky, instalaci a zprovoznění KTDS a s nimi související služby včetně sledování klíčových lokalit, tedy především následující činnosti:

 1. analýzu a návrh přesného umístění nových lokalit pro KTDS včetně vybudování infrastruktury pro upevnění a napájení přenosových cest KTDS; zajištění, projednání a schválení těchto lokalit KTDS s dotčenými orgány státní správy;
 2. zpracování všech požadovaných stupňů projektové dokumentace pro výše zmíněný rozsah veřejné zakázky, součástí je též vypracování provozní dokumentace a plány individuálních a komplexních zkoušek;
 3. inženýring zakázky, včetně zajištění všech potřebných povolení k realizaci zakázky (včetně dopravně-inženýrského rozhodnutí);
 4. dodávku, montáž a zprovoznění nových lokalit KTDS;
 5. integraci KTDS do HDŘÚ;
 6. dopravně inženýrskou analýzu a vypracování návrhů scénářů pro řízení a ovlivnění provozu v oblasti každého KTDS a to s využitím telematických zařízení (zřízení pro provozní situace, světelné signalizační zařízení, proměnné dopravní značky , apod.) umístěných na trase KTDS a v přilehlých oblastech a provedení jejich implementace do Řídicího systému HDŘÚ a do souvisejících systémů řízení SSZ, eventuálně do systému řízení tunelů.

Komplexní telematický dohledový systém se tak v roce 2014 díky realizaci projektu rozšíří o 32 nových kamer.

Další částí projektu je rozšíření systému HDŘÚ o další řídící scénáře dopravy v oblastech monitorovaných KTDS.

Cíle a přínos projektu

Globálním cílem projektu je zmírňování negativních vlivů velkých objemů silniční dopravy pomocí zavádění telematických systémů na území hl. m. Prahy. Specifickými cíli projektu jsou:

 • zvýšení plynulosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy,
 • zvýšení bezpečnosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy,
 • snížení negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí hl. města Prahy.

Těchto cílů bude dosaženo investicemi do telematických zařízení na území hl. m. Prahy s cílem optimalizovat provoz ve stávající uliční síti s využitím nové moderní řídící a informační technologie, a to včetně návaznosti na komplexní telematický systém na národní úrovni.

Mezi očekávané výsledky patří zlepšení plynulosti silniční dopravy a zkvalitnění vzájemné dostupnosti jednotlivých částí Prahy. Implementace moderních telematických systémů v řízení silniční dopravy umožní optimální využití existující uliční sítě na území města a povedou ke zvýšení bezpečnosti silniční dopravy na území hl. m. Prahy a snížení negativních vlivů na životní prostředí z automobilové dopravy.

Zkratky:

HDŘÚ - Hlavní dopravní řídicí ústředna

IAD - Individuální automobilová dopravy

ITS - Inteligentní dopravní systémy (Intelligent Tranportation Systems)

KTDS - Komplexní telematický dohledový systém

SSZ - Světelné signalizační zařízení

TSK - Technické správy komunikací hl. m. Prahy