intenzifikace_oblast_5.png

Modifikace křižovatek SSZ za účelem zvýšení bezpečnosti dopravy

V nedávné  době neměla žádná návěstidla v Praze regulaci jasu. To znamená, že vyzařují stejnou energii ve dne i v noci (za dobré i špatné viditelnosti). Taková situace měla za následek někdy nedostatečné hodnoty jasu za denního světla a zejména zbytečně vysoké hodnoty jasu (které mohly vést ke kontraproduktivnímu oslnění řidičů) v noci

Cíle a předmět

Cílem této části projektu byla aplikace nových trendů pro zvýšení bezpečnosti při řízení křižovatek pomocí SSZ. Základním prvkem je možnost regulovat jas na základě okolních (vnějších) podmínek. To se promítne ve zvýšení bezpečnosti dopravy. Dalším cílem je zvýšení dohledu nad dopravní situací na křižovatkách řízených SSZ v souvislosti se zkvalitněním řízení dopravy a rovněž se zvýšením bezpečnosti provozu.

V Praze je téměř 65% světelných signalizačních zařízení dnes vybaveno technologií LED. Konkrétně se jedná o více jak polovinu lokalit se SSZ kompletně vybavených LED návěstidly z celkových 634. Záměrem je navázat již na řešené projekty a takto vybavené SSZ a rozšířit některé křižovatky o nový technický prvek stmívání a některé křižovatky rozšířit nově i o LED technologii.

Zdůvodnění potřebnosti

Problematika regulace jasu je v současné době velmi aktuální. Hlavním hlediskem je bezpečnost dopravy, kdy v případě relativně nízkého jasu při nepříznivých světelných podmínkách (západ slunce, protisvětlo, atd.) mohou vznikat nebezpečné situace, způsobené přehlédnutím světelných signálů. Podobné situace potom mohou vznikat také na základě naopak oslnění světelnými signály v nočních hodinách. Jas je v těchto případech relativně vysoký a může tak negativně ovlivnit řidiče.

Lokality vybavené SSZ, které nejsou vybaveny kamerovým dohledem, trpí často nemožností dálkového dohledu. Není zde možné kontrolovat aktuální dopravní situaci a také v případě, že se na dotčené lokalitě stane jakýkoliv přestupek či trestný čin (vandalství, kriminalita) je mnohem obtížnější bez kamerového systému dopadení viníků, či předložení důkazů. V případě realizace kamerových systémů na křižovatkách tak je možné vyřešit zmíněné dva problémy.

Pokud je v rámci SSZ instalována videodetekce, dynamické řízení SSZ je efektivnější než
v případě, že tento typ detekce chybí. Hlavní přednosti videodetekce spočívají zejména v tom, že se jedná o neintrusivní detektory tzn., že nenarušují povrch vozovky, dále jejich snadná instalace a konfigurace, stejně jako možnost reinstalace virtuálních smyček.

 

V rámci projektu bylo:

  • 160 SSZ doplněno funkcí stmívání v rámci předkládaného projektu, a které jsou zároveň zahrnuty do předcházejícího projektu „Modernizace a dodávky systému řízení dopravy v hl. m. Praze“.
  • pořízeno 65 kamer s videodetekcí