intenzifikace_oblast_2.png

Doplnění sběru dopravních informací pro řízení dopravy

Kamerové systémy televizního dohledu jsou jedním ze základních systémů rozvoje dopravní telematiky ve městě, jimž je třeba věnovat mimořádnou pozornost při jejich dalším rozvoji. Toto tvrzení pramení především z faktu, že dopravní situaci na území města nelze sledovat spojitě a kontinuálně. V současnosti neexistují taková detekční zařízení, která by toto umožňovala.

Nejucelenější a též prostorově nejširší informaci o chování dopravy v dané lokalitě mohou poskytnout právě kamerové systémy. Moderní digitální kamery vybavené kvalitní optikou, otočnými stativy a funkcemi transfokace mohou být účinným pomocníkem pro pracovníky dopravního centra při sledování a dozorování dopravní situace na komunikacích města.

Cíle a předmět

Základním cílem této oblasti, spočívajícím v doplnění sběru a zpracování dopravně-inženýrských dat a dopravních informací, bylo především dílčím způsobem přispět ke zmírňování negativních vlivů ze silniční dopravy na komunikační síti hl. m. Prahy, tj. podílet se mj. na:

 • zvyšování plynulosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy,
 • zvyšování bezpečnosti provozu na vybraných úsecích hl. města Prahy,
 • snižování negativních důsledků silniční dopravy na životní prostředí hl. města Prahy.

Mezi konkrétní cíle a přínosy rozšíření systému sběru a zpracování dopravních informací patří především:

 • zlepšení dostupnosti obrazových informací o dopravní situaci a souvisejících dopravních dat na dosud nepokrytých či dostatečně nevybavených komunikacích či dopravních uzlech na území hl. m. Prahy,
 • zajištění rozsáhlejší datové základny pro on-line i off-line informační a rozhodovací procesy v rámci sledování a řízení dopravní sítě hl. m. Prahy,
 • zefektivnění sběru, zpracování a poskytování dopravních a cestovních informací,
 • přispění ke zvýšení přesnosti a spolehlivosti telematických systémů a,
 • v neposlední řadě, i ke zvýšení rozsahu a objemu jimi poskytovaných agregovaných dat a informací.

Pro zajištění stanovených cílů je předmětem této oblasti doplnění a rozšíření telematického dohledového systému (TDS), a tím i doplnění sítě strategických dopravních detektorů pro sběr dopravních dat na dosud nepokrytých komunikacích a uzlech na území hl. m. Prahy. Celkem takto bylo vybaveno 78 lokalit.

V rámci nových instalací prvků systému TDS budou ve sledovaných řezech komunikací či uzlových bodech dopravní sítě sbírána, zpracovávána a vyhodnocována následující dopravní data a informace o dopravě: intenzita dopravního proudu, rychlost dopravního proudu, základní skladba dopravního proudu, vznik a existence kongescí, detekce stojích vozidel resp. překážek v silničním provozu, měření dojezdových dob ke vztažným cílům (při vybavení Bluetooth senzory, radarovými detektory atp.).

 

V rámci lepšího využití dohledových funkcí a pro zajištění integrace nových kamer byly propojeny dohledové funkce systému TDS v rámci systému televizního dohledu TSK.

 

Telematický dohledový systém (TDS) je založen na otočných dohledových kamerách zapojených do sítě TSK hl. m. Prahy. Systém TDS zjišťuje následující požadované telematické funkce pomocí videodetekce (a doplňkových senzorů) na všech kamerách 24 hodin denně:

 • kvalitní operátorský dohled všech lokalit,
 • detekce událostí – detekce kolony, detekce stojícího vozidla,
 • sčítání vozidel,
 • klasifikace vozidel do 3 tříd.

 

Předmětný projekt instalace další skupiny zařízení pro vybavení nových lokalit na území hl. m. Prahy telematickými zařízeními telematického dohledového systému zahrnul:

 • analýzu, návrh, řešení a instalaci systému TDS pro 78 lokalit (HW komponenty, SW vybavení, upevnění, oživení),
 • řešení a realizaci napájení,
 • řešení a realizaci datového propojení,
 • řešení a realizaci a integraci této části systému TDS do ŘS HDŘÚ  (HW, SW) a ADI.
 • sčítání vozidel,
 • klasifikace vozidel do 3 tříd.